Algemene voorwaarden

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Sprankle B.V. en haar Opdrachtgever.
b. Alle van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Offertes en overeenkomsten

a. Alle offertes van Sprankle B.V zijn vrijblijvend, en gelden ten hoogste voor één maand.
b. Sprankle B.V kan niet aan haar offertes worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
c. De prijzen zijn exclusief btw, verpakkings- en verzendkosten, montage- en installatiekosten alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten.
d. Sprankle B.V behoudt zich het recht voor om een milieubijdrage te factureren om te voldoen aan de Waste Electrical and Electronic regelgeving van de EU.
e. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.
f. Alle gegevens omtrent technische specificaties, toepassingen, prijzen, levertijden en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige door Sprankle B.V verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Sprankle B.V.

3. Uitvoering van de overeenkomst

a. De uitvoerings- en leveringstermijnen van Sprankle B.V zijn indicatief.
b. Het is Sprankle B.V toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.
c. Ter voorbereiding en uitvoering van de montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden (hierna: “montage”) dienen de montageplaatsen door de Opdrachtgever toegankelijk te worden gemaakt en toegankelijk te worden gehouden.
d. De Opdrachtgever zal Sprankle B.V alle hulp verlenen die redelijkerwijze kan worden verlangd. De Opdrachtgever zal daartoe aan de monteurs van Sprankle B.V kosteloos hulpkrachten, elektrische energie, water etc. ter beschikking stellen.
e. Indien de monteurs van Sprankle B.V door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Sprankle B.V, niet regelmatig met de montage kunnen doorgaan of buiten de normale werktijden moeten werken, dan komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
f. Nadat de monteurs de werkzaamheden hebben afgerond en de goederen door hen in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid. De Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld de montage te controleren en wordt na controle geacht deze aanvaard te hebben.
g. Wordt aan de leden a tot en met f van dit artikel door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft Sprankle B.V het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
h. Sprankle B.V is bevoegd om derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4. Wijzigingen en annuleringen

a. Een opdracht kan niet geannuleerd worden. Wijziging is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen.
Het verzoek tot wijziging dient schriftelijk te worden gedaan.
Wanneer een klant een bestelling annuleert voor goederen en diensten waarvoor geen voorschot is betaald, dient de klant aan Sprankle een schadevergoeding te betalen van 30% van de totale prijs van de bestelde items. Indien Sprankle aantoont dat er grotere schade is geleden, kan de vereiste vergoeding hoger uitvallen. Indien een klant een bestelling annuleert waarvoor reeds een voorschot is betaald, zal het reeds betaalde voorschot niet worden terugbetaald.
b. Wel zijn te allen tijde de kosten die Sprankle B.V aan derden heeft gemaakt voor rekening van de Opdrachtgever.
c. Indien het verzoek tot wijziging niet tijdig is gedaan, zullen de volledige kosten van de opdracht in rekening worden gebracht.
d. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of extra werkzaamheden uit te voeren, zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Hiervoor kan Sprankle B.V extra kosten in rekening brengen.
e. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of dat er extra werkzaamheden moeten worden verricht, kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Sprankle B.V zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
f. Sprankle B.V heeft het recht om de opdracht te annuleren op grond van voor haar moverende redenen.

5. Wijze van levering: o.a. eigendomsvoorbehoud

a. Iedere levering van goederen door Sprankle B.V aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen jegens Sprankle B.V deugdelijk en volledig is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten.
b. De Opdrachtgever heeft niet het recht om deze goederen te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, tenzij Sprankle B.V hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Bij overtreding hiervan verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Sprankle B.V een direct opeisbare boete van € 5.000,00, onverminderd het recht van Sprankle B.V om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.
c. Totdat de Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen jegens Sprankle B.V deugdelijk en volledig is nagekomen, heeft Sprankle B.V het recht op ongehinderde toegang tot de goederen.
d. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Sprankle B.V haar bedrijf uitoefent.
e. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat aflevering geschiedt ter plaatse waar de Opdrachtgever haar bedrijf uitoefent, heeft Sprankle B.V aan haar leveringsplicht voldaan, en worden de goederen geacht te zijn geleverd, indien zij de goederen aan de Opdrachtgever aanbiedt.
f. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de door Sprankle B.V te leveren goederen. De Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren goederen niet na eerste verzoek van Sprankle B.V bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres uitdrukkelijk is overeengekomen, weigert de af te leveren goederen in ontvangst te nemen.
g. Indien de Opdrachtgever weigert de goederen in ontvangst te nemen, dan komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval zal Sprankle B.V de goederen maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan. De Opdrachtgever kan de goederen dan afhalen tegen contante betaling van het volledig verschuldigde bedrag, te vermeerderen met een boete van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 750,-. Na deze termijn van 30 dagen staat het Sprankle B.V vrij om over de goederen te beschikken.

6. Tarieven, kosten en betaling

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever een beroep kan doen op opschorting, inhouding of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.
b. Wanneer de Opdrachtgever op- en/of aanmerkingen heeft ten aanzien van de door Sprankle B.V gezonden facturen, dient de Opdrachtgever binnen acht kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Sprankle B.V te reclameren. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door Sprankle B.V en de betreffende factuur.
c. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden om op eerste verzoek van Sprankle B.V zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens overeenkomst aan Sprankle B.V te betalen bedrag. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Sprankle B.V daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Sprankle B.V tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
d. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
e. Alle kosten die door Sprankle B.V moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Staffel buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,-.

7. Opschorting van de overeenkomst

a. Sprankle B.V is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.
b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van haar verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld ten behoeve van Sprankle B.V.
c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.
d. Indien Sprankle B.V door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.
e. Sprankle B.V is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.

8. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

a. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar, indien dit expliciet is overeengekomen.
b. Sprankle B.V heeft het recht de overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, indien:
– de Opdrachtgever enige verplichting onder de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt of aan haar surseance van betaling is verleend, (de onderneming van) de     Opdrachtgever wordt geliquideerd of ontbonden of anderszins blijkt dat de Opdrachtgever niet solvabel is,
– zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van Sprankle B.V kan worden gevergd;
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Sprankle B.V op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

9. Koop-, service-, huur-, lease- en bruikleenovereenkomst

a. Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) strekt tot koop met service, huur, lease of bruikleen van een of meerdere waterkoelers, is de Opdrachtgever verplicht het onderhoud, filters, ingrediënten en aanverwante artikelen in te kopen bij Sprankle B.V of bij een door Sprankle B.V aan te wijzen derde.
b. De Opdrachtgever is verplicht als een goed huisvader voor het gehuurde, geleasde of in bruikleen hebbende te zorgen. Hieronder wordt begrepen dat de Opdrachtgever risico’s, zoals diefstal, brand- en waterschade, met betrekking tot het gehuurde, geleasde of in bruikleen hebbende afdoende dient te verzekeren. De Opdrachtgever is gehouden desgevraagd een afschrift van de verzekeringspolis aan Sprankle B.V ter beschikking te stellen.
c. Sprankle B.V is gerechtigd om wijzigingen aan de goederen aan te brengen of gelijksoortige nieuwe of gereviseerde goederen te plaatsen ter vervanging van eerder geplaatste goederen.
d. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de goederen te verplaatsen of daaraan iets te wijzigen. Kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de Opdrachtgever.
e. De service-, huur-, lease- of bruikleenovereenkomst wordt gesloten voor een periode van vijf jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst zal automatisch met 12 maanden worden verlengd. De opzegging dient te gebeuren, tenminste 3 maanden voor de (verlengde) expiratiedatum.
f. Indien de huur-, lease- of bruikleenovereenkomst eindigt, heeft Sprankle B.V het recht om de goederen terstond terug te nemen. Sprankle B.V heeft het recht om per locatie voorrijkosten en manuren in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief. De kosten voor het tegelijkertijd ophalen van ieder volgend apparaat op dezelfde locatie worden op nacalculatie berekend, met minimaal een half uur arbeid per apparaat.
g. De Opdrachtgever dient het gehuurde, geleasde of in bruikleen hebbende in dezelfde staat te retourneren als waarin zij het apparaat heeft ontvangen, behoudens slijtage door normaal gebruik.
h. Wordt aan de bepalingen van dit artikel door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Sprankle B.V een direct opeisbare boete van € 5.000,00, onverminderd het recht van Sprankle B.V om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.
i. Indien demonstratie- of bruikleenmodellen niet binnen één maand na terbeschikkingstelling door de Opdrachtgever aan Sprankle B.V zijn geretourneerd, worden deze modellen door Sprankle B.V niet meer teruggenomen. In dat geval is sprake van een koopovereenkomst, bruikleenovereenkomst of huurovereenkomst. Sprankle B.V zal dan tegen de dan geldende prijzen factureren.
j. De netto operational lease eindigt van rechtswege indien de Opdrachtgever gebruik maakt van de koopoptie. De Opdrachtgever dient dit uiterlijk drie maanden voor de einddatum van de leaseovereenkomst per aangetekend schrijven aan Sprankle B.V. kenbaar te maken. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de koopoptie, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van een jaar, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor de einddatum van de leaseovereenkomst de leaseovereenkomst per aangetekend schrijven opzegt. Voor de verlenging blijven dezelfde leasebedragen gelden,
k. Een koop-, service-, huur- of bruikleenovereenkomst wordt automatisch verlengd voor de duur van een jaar, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst de overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt. Voor de verlenging blijven dezelfde (geïndexeerde) bedragen gelden.

10. Emballage CO2-cilinders

a. Sprankle B.V heeft het recht een waarborgsom te eisen van de Opdrachtgever voor het gebruik van CO2- cilinders. Deze waarborgsom wordt aan de Opdrachtgever terugbetaald na het correct en onbeschadigd retourneren van de CO2-cilinders.
b. In geval van verlies, schade, diefstal of vernietiging van de CO2-cilinders dient de Opdrachtgever aan Sprankle B.V te betalen: € 150,- per cilinder (excl. toebehoren), € 40,- per cilinderafsluiter, € 150,- per cilinderbeschermkap. Prijswijzigingen voorbehouden.
c. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Sprankle B.V het recht om de in lid b van dit artikel genoemde bedragen als vervangingswaarde aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Dit bedrag zal na teruggave aan de Opdrachtgever worden gecrediteerd.
d. De Opdrachtgever dient de CO2-cilinder binnen zes maanden na leveringsdatum op de plaats waar zij aan de Opdrachtgever is bezorgd, aan Sprankle B.V of aan een door Sprankle B.V aangewezen vervoerder aan te bieden. Bij gebreke hiervan heeft Sprankle B.V het recht om de in lid b van dit artikel genoemde bedragen in rekening te brengen. De transportkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

11. Garantie

a. De door Sprankle B.V te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor de goederen bij normaal gebruik zijn bestemd. De Opdrachtgever dient dagelijks tenminste vier liter water uit de waterkoeler te tappen.
b. De fabrieksgarantie c.q. de garantie van Sprankle B.V ten aanzien van de goederen is op de goederen van toepassing.
c. De garantie beperkt zich in elk geval tot de wijziging, reparatie of kosteloze uitwisseling van al die onderdelen, die om reden van aantoonbare materiaal-, fabricage- of montagegebreken, onbruikbaar zijn.
d. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het goed, maar ook indien het goed onjuist wordt opgeslagen, vervoerd, gemonteerd of onderhouden. Indien onderhoud c.q. wijzigingen aan het goed zijn aangebracht door de Opdrachtgever en/of derden vervalt de garantie eveneens.
e. Sprankle B.V verklaart naar beste weten dat de door haar geleverde goederen vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf maanden na levering.
f. Indien het geleverde een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de Opdrachtgever recht op herstel van het geleverde. De Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het geleverde niet mogelijk is.
g. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde kan Sprankle B.V slechts aansprakelijk worden gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (Aansprakelijkheid).
h. De Opdrachtgever is verplicht, op straffe van verval van de garantie, een geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking bij aangetekend schrijven ter kennis van Sprankle B.V te brengen. De Opdrachtgever is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en op verzoek van Sprankle B.V het gebrekkig onderdeel vrachtvrij aan Sprankle B.V terug te zenden.
i. De garantieverplichting vervalt indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien de Opdrachtgever zelf of een door hem ingeschakelde derde, zonder schriftelijke toestemming van Sprankle B.V, werkzaamheden aan het geleverde goed verricht of het voorwerp van de werkzaamheden heeft verricht.
j. Het vervallen van de garantie, dan wel het nog niet volledig nakomen van de garantie van de zijde van Sprankle B.V schort de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. Wanneer Sprankle B.V haar garantieverplichtingen niet nakomt is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat de Afnemer Sprankle B.V schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Sprankle B.V een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen Sprankle B.V alsnog aan haar garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
k. Sprankle B.V is niet gehouden tot herstel en/of vervanging noch anderszins aansprakelijk ter zake van gebreken, die het gevolg zijn enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen en evenmin ter zake van beschadigingen aan lakwerk en chroomwerk, tenzij deze beschadigingen een gevolg zijn van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen van het geleverde of van door Sprankle B.V verrichte werkzaamheden.

12. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Sprankle B.V is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Sprankle B.V ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Sprankle B.V niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Sprankle B.V beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Sprankle B.V beperkt tot een bedrag van maximaal de verkoopwaarde van het geleverde product.
b. Sprankle B.V sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, waterschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Deze opsomming is niet limitatief.
c. Sprankle B.V is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).
d. Sprankle B.V is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door gebreken aan de waterleidingen van de Opdrachtgever, het ontbreken van een (elektronische) waterstop/waterslot en het ontbreken van de juiste aansluitingen.
e. Sprankle B.V kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke onregelmatigheden in de kwaliteit van het leidingwater. Dit betreft zowel het inkomende leidingwater, als het leidingwater komende uit het watertappunt.

13. Verwerking van persoonsgegevens

a. Sprankle B.V zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Europese en Nederlandse regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder, maar niet uitsluitend, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (Engels: GDPR).

14. Overmacht

a. Tekortkoming van Sprankle B.V in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: technische mankementen, het onverwacht uitvallen van derden, transportproblemen, storingen in de levering van energie, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, bedrijfsstoornis, staking, de gevolgen van natuurgeweld etc. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Sprankle B.V bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
c. Indien de overmachtssituatie meer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

15. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

a. Op de rechtsverhouding tussen Sprankle B.V en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg; niettemin heeft Sprankle B.V het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

16. Slotbepalingen

a. Sprankle B.V is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.
b. Sprankle B.V heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging.
c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
d. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Sprankle B.V, zal gelden.

Sprankle B.V.

Aziëstraat 15

6014 DA, Ittervoort (NL)

Tel +31 (0) 475 550 244 (NL)

Tel +32 (0) 89 36 15 29  (BE)

Email info@sprankle.info

www.sprankle.info

BTW NL 8116.87.867.B01

KVK 12050271

IBAN NL 18RABO0123451922

BIC RABONL2U